Page 3 - SonnenPartner Gartenmöbel-Katalog
P. 3

pwm...
».‚ ' S - „— T 4‘ ‚ S.
 . ' ' w h- . . _
- v ‚ _b .‚ ,5 w; ‘e’ 
1., ‚_ ._ . „A 1„ ‚._‚ _. _
w ‘ » - ' '- .' \ .‚
4.; _ v_‚_’>‚_. „ f.‘ ‚\ \‚\‚
* v « „ e u I s » k x
> y ‚ » f f; ‚ ‚ ‚V
. ‚Ö ‘- ' v
—. A - f ( 1
 V. x _ / « s 4., -
’ «. I’ „;‚:‘L'-\ ‚ a; a, 2,.‘ f ‚n ‚l I’
A’ f T- .‚ » ‚.‘_ i; fg-‘fvbfxv-g . 6% x ‚ _ v a
_ _- „ ‘_r.„_.‚_x‚-; c i -._.=‚—x 
.. ‘ -‘ ‚ 7 v‘ ‘ 7 V : ‚
; ‚ . F u. ‘ 6„ ß
.. W s,
-r * .- » ..„ ' .
v‚. ‚g r T’ :>‚._“‘“— ’ v‘
‚ . ’ V a’ ' f. ' 5 p ‚
‘"5.’ V’ ' " ‘Ü-W C‘ "P
- „ - . ' .. v“ ' *-
 r T‘ ‘:
- i? u" ‘ ‚ ’
’ f.) „ f 1,. ‚ . ‚I
i I‘; w!‘ “x / -’ /. ‚ _ _ v; ’
„ n; ‚p \
‚y „y w . n. x Q‘ Q .
ß _‚ v: . -»«.‚ „a
" "' . l ‚ V
’ ‚ < *’ \ 21" ß‘ » ’ fl
1?} 1 _ 2&5
ü f s }%5?‘ 1—%‘"«'
=I5bx;—e ‚ E %_ :‚—__Q
F‘—-—\n——* ‘ _ i 2% i...‘ >.——"-’:
259-: ‘ Q‚__}_e%‚€_{_ä?
113% b \ ‘sL‚€‘=‘-Q 
_-.‚ s: - }Q——‘? „E.“ ä ä%:
— x 3 ‘ QÄQQ- 1__}\&„ —‚
. ' 
‚ ‚ _ L1" °<‘* E }ä_—__ 2
‚' ‘ ’ \ . ‘ u; v - ä}%%— —
‚ „v ‚ _ "a V — ‚g; 
w " l ./ v ‚ „v f ‚m k,  Q 
r’ _ ‚ ‘vmnnfl’ "‘ ' - „ _ ‚immw‘ ' 5 1.1% ä ü
I .. _ f}; ‘und: 5"- lwäifß‚'yr‘g« 1% x s %
- A  ß ä L‘
- ‚N ‘-_':» ‚„y.4‚.‚„ .- u . . *
- - u ue- _‚ ‚ z
. ‚\ w - -
w‘ I. ‚ / ‚
' ‚; . _ . __ _ l1 ‚ V .
‚ _‚ v; 1/ „ . ‘

   1   2   3   4   5